Zrzut_ekranu_2021-11-06_140205-removebg-preview

DANE OSOBOWE

Zrzut_ekranu_2021-11-06_140710-removebg-preview

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH - FORMULARZ KONTAKTOWY
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja SKYRIS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiej 26, 51-005 Wrocław wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000985481, zwaną dalej „Administratorem” lub „Fundacją”. Z Administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem biuro@akademiasu.org.pl.
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi drogą mailową na pytanie z formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do Stanów Zjednoczonych – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) oraz do innych państw, w których znajdują się centra danych Googlelub dane przetwarzane są przez subprocesorów Google – na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiązują ten podmiot przetwarzający do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Fundację.